Wednesday, September 9, 2009

Fix2 - The Second definition of Fix


May, 9th - 30th
Fix2
- the second definition of Fix
by Torlarp Larpjaroensook

"ผมเป็นช่างซ่อม เอานั่นโน่นนี่มาซ่อม ใส่ความงาม ให้คุณค่าแบบใหม่ กลายเป็น functional art
ฟังเพลง อ่านหนังสือในตอนกลางคืนกับมันได้"

Fix2 งานชุดล่าสุดของ ต่อลาภ ลาภเจริญสุข สะท้อนมุมมองในการทำงานของเขาที่ชัดเจนมากขึ้น โดยการสร้างคุณค่า และความงามแบบใหม่ต่อ found object การให้ความงามและประโยชน์ใช้สอยต่องานศิลปะ
เพื่อสร้างความรู้สึกใหม่ต่องานศิลปะที่มักถูกจัดให้เป็นของสูง เข้าใจยาก และจับต้องไม่ได้บางส่วนของงาน ถูกนำมาสร้างให้เป็นเรื่องราวชื่อว่า "the Journey of Switch head"

ความเป็นมา -- เบสโต้บอยเป็นสวิทช์ไฟ ผลิดที่โรงงาน
อุปกรณ์ไฟฟ้าในแถบชานเมืองโอซาก้า วันหนึ่งพายุพัดทำลายโรงงาน
เบสโต้บอยและพี่น้องจึงถูกน้ำพัดหายไป

ณ ปัจจุบัน -- เบสโต้บอยกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่ มันถูกพบเข้าที่
ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่าๆแถวถนนเชียงใหม่ - หางดง

อย่างไรก็ตาม...
- เบสโต้บอยเป็นโรคกลัวพายุจับใจ
- เบสโต้บอยชอบปลาแต่กลัวน้ำ
- เบสโต้บอยสับสนว่าตัวเองเป็นกระแสตรงหรือกระแสสลับ
- ฯลฯ
คลิี๊๊๊๊ก for more info ที่ first fix , next fix , fix finale , Switchhead boys on tour

No comments:

Post a Comment